• ค้นหาสินค้า / อื่น ๆ

 

 

 

 

 

Software designed and development.

เป็นงานทางด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยงานที่ทางบริษัทฯ รับพัฒนามีรายละเอียดดังนี้...


รายการ รายการ - รายละเอียด
ซอฟท์แวร์ที่รับพัฒนา
(ภาษาที่ใช้)
ระบบปฏิบัติการ
OS (Operating system)
Mobile application
OS (Operating system)
การบันทึกข้อมูล / ฐานข้อมูล
(Data base)
พอร์ตสื่อสารข้อมูล
(Communication port)
RS232, RS485, RS422, USB, TCP/IP (Socket), Wireless (Wifi), RF, Bluetooth,
Intranet, Internet, Web base, Client-Server
รูปแบบการสื่อสารข้อมูล
(Protocol)
I2C, SPI, Modbus-Ascii, Modbus-RTU,
Ascii-Command, AT-Command